Печатница Серафимовски од своето формирање до денес има за цел континуирано подигање на нивото на услугите кои ги нуди.Тие услуги се - печатење на весници, списанија и флаери кои се печатат во меѓусебно поврзаниот субјект Печатница Серафимовски (поврзан со Нутривет преку сопственичката структура). Весници кои се печатат моментално се Вечер, Лајм, Журнал,Фокус, се печатат спортски билтени, флаери списанија и сл.Перманентнето тежнеење да нашите клиенти добијат квалитетен производ испорачан во договорениот рок , со конкуретна цена , се нашата најдобра препорака.